#قیمت_خودرو_داخلی

علی رغم مصوبه بد موقع شورای رقابت، #قیمت_خودرو_داخلی در بازار همچنان کاهشی گزارش می شود.